Lover

LOVERLovdata.no - Avhendingsloven:

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

"Lova gjeld avhending av fast eigedom når avhendinga skjer ved frivillig sal, byte eller gåve. Som fast eigedom vert rekna grunn og bygningar, og elles andre ..."


 • Advokatfirmaet RUV

avhending.no

"Avhending.no er en informasjonsside om kjøpers og selgers rettigheter og plikter ved avhending av fast eiendom, og tar for seg hovedlinjene for rettsreglene ved eiendomssalg."


 • Advokatfirmaet Sylte

7 viktige regler om reklamasjon


 • Justorget.no

Selgers ansvar ved salg av eiendom ''som den er''


 • Advokatenhjelperdeg.no

Høy risiko ved manglende opplysninger ved boligsalg

"Boligselgere risikerer omfattende krav om prisavslag eller erstatning hvis de ikke gir kjøperen full informasjon om alle forhold ved boligen. Selgere som holder tilbake informasjon eller gir uriktig informasjon, løper en ekstra stor risiko."
---------------------------------------------------------------------------------------


Lovdata.no - Straffeloven kapittel 30:

Kapittel 30. Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet

"Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den skyldige har foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag, om han har forledet almenheten eller en større krets av personer, om han har bokført uriktige regnskapsoppl…"


§ 371. Bedrageri

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning

a) fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som volder tap eller fare for tap for noen, eller

b) bruker uriktig eller ufullstendig opplysning, endrer data eller datasystem, disponerer over et kredittkort eller debetkort som tilhører en annen, eller på annen måte uberettiget påvirker resultatet av en automatisert databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen.


§ 372. Grovt bedrageri

Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om

a) det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade,

b) det er voldt velferdstap eller fare for liv eller helse,

c) det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid,

d) det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg,

e) lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag,

f) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon, eller

g) lovbryteren har forledet allmennheten eller en større krets av personer.


§ 373. Mindre bedrageri

Bedrageri straffes med bot når straffskylden er liten fordi det gjaldt en ubetydelig verdi og forholdene for øvrig tilsier det.


§ 374. Grovt uaktsomt bedrageri

Grovt uaktsomt bedrageri straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Dersom et grovt uaktsomt bedrageri må anses som grovt, jf. § 372 annet punktum, kan fengsel inntil 2 år anvendes.


§ 375. Forsikringsbedrageri

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som

a) ved inngåelsen av en forsikringsavtale fortier eller gir uriktig opplysning om en omstendighet som er av betydning for forsikringsgiveren, eller utviser grov uaktsomhet med hensyn til denne betydningen, eller

b) i den hensikt å få utbetalt en forsikringssum til seg eller andre, skader eller ødelegger en forsikret gjenstand eller på annen måte fremkaller et forsikringstilfelle.


På samme måte straffes den som med forsett om å få utbetalt en forsikringssum til seg eller andre

a) uriktig oppgir eller gir det utseendet av at et forsikringstilfelle er inntrådt,

b) gir en skadeoppgave som står i påtakelig misforhold til skaden, eller på annen måte gir uriktig eller ufullstendig opplysning, eller

c) oppgir til erstatning en gjenstand som ikke er forsikret, ikke er til eller ikke er skadet.


§ 376.Grovt forsikringsbedrageri

Grovt forsikringsbedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om forsikringsbedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om det

a) har hatt til følge en betydelig økonomisk skade,

b) har voldt fare for liv eller helse,

c) er begått ved flere anledninger eller over lengre tid, eller

d) er begått av flere i fellesskap eller har et planlagt eller organisert preg.
01.02.2015 - Bonansa:

Kast boligbedragere i fengsel

"Jussen er klar, men på tross av dette har jeg bare funnet én eneste straffedom mot boligselgere som bedrar kjøpere. Den var fra 1977."
----------------------------------------------


Annen del. De straffbare handlingene

Kapittel 22. Uriktig forklaring og anklage


§ 221. Uriktig forklaring

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til

a) retten,

b) notarius publicus, jf. lov 26. april 2002 nr. 12,

c) offentlig myndighet under forklaringsplikt,

d) offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis,

e) EFTA-domstolen, eller

f) Den internasjonale straffedomstolen.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse mot en mistenkt som forklarer seg uriktig om det forhold mistanken mot ham gjelder. Det samme gjelder den som ikke kunne fortelle sannheten uten å utsette seg selv eller noen av sine nærmeste for straff eller fare for vesentlig tap av sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap av annen art, med mindre vedkommende hadde plikt til å forklare seg.
---------------------------------------------------------------------------------------


Lovdata.no - Lov om eiendomsmegling:

Lov om eiendomsmegling.

"Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte, samt å legge til rette for at partene i handelen mottar uhildet bistand."
Bransjenorm for markedsføring av bolig: link

"Bransjenormen er utviklet av bransjen, representert ved Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, Eiendom Norge, Norske Boligbyggelags Landsforbund og Norges Eiendomsmeglerforbund i samarbeid med Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. Normen er en veileder for alle som markedsfører boliger og fritidsboliger i en profesjonell sammenheng, men kan også gi god veiledning for privat markedsføring. Betegnelsen “bolig” benyttes her som en fellesbetegnelse for bolig og fritidsbolig, med mindre annet følger uttrykkelig av de enkelte punkter nedenfor."


"Bransjenormen gir uttrykk for kravene som stilles etter markedsføringsloven, eiendomsmeglingsloven og bransje- og forvaltningspraksis. Tekst skrevet i kursiv indikerer at kravet følger direkte av eiendomsmeglingsloven."


"De signerende parter erklærer at normen er et uttrykk for hva som må anses for å være god markedsføringsskikk ved markedsføring av bolig overfor forbrukere."
---------------------------------------------------------------------------------------


Lovdata.no - Bustadoppføringslova

Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.

"Lova gjeld avtalar mellom entreprenør og ein forbrukar om oppføring av ny eigarbustad. Dette omfattar:

a. avtale om oppføring av bygning til bustadføremål og avtale om arbeid som vert utført direkte som ledd i slik oppføring, og

b. avtale om rett til fast eigedom med ny eigarbustad når arbeid som entreprenøren står for, enno ikkje er fullført på avtaletida. Likt med dette skal reknast avtale om vidaresal av slik rett."
---------------------------------------------------------------------------------------


Lovdata.no - Foreldelsesloven

Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven).


 • Jusinfo.no

Foreldelseslovens virkeområde

Foreldelse


 • Advokatfirmaet Sylte

7 viktige regler om reklamasjon


 • Universitetet i Oslo

FORELDELSESLOVEN § 9 TREDJE LEDD – GRENSEN MELLOM ERSTATNINGSKRAV I OG UTENFOR KONTRAKT---------------------------------------------------------------------------------------


Lovdata.no - Tvisteloven

§ 13-7. Opptak av parts- og vitneforklaringer under hovedforhandling


 • Barnevernportalen - 10.03.2017

MULIGHETEN FOR Å GJØRE OPPTAK I OG UTENFOR RETTSSALEN OG SENERE BRUKE DE SOM BEVIS


 • Juridisk ABC - 26.01.2014

Er det lov å ta hemmelig lydopptak av telefonsamtaler og møter?


 • Advokat bladet - oktober 2013

Lydopptak i retten: – Gjør det selv, da vel!.


 • Presse.no - Juni 2011

Tillatt å ta opptak fra sivile saker


 • Offentlighet.no - oktober 2011

Filming og lydopptak i retten
---------------------------------------------------------------------------------------


Lovdata.no - Husleieloven

Lov om husleieavtaler (husleieloven).

"Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag.

Loven gjelder selv om bruksrett til bolig har grunnlag i en arbeidsavtale. For øvrig gjelder loven ikke hvor annet enn bruksrett til husrom er det vesentlige i avtaleforholdet.

Loven gjelder selv om vederlaget helt eller delvis er fastsatt til annet enn penger.

Loven gjelder ikke avtaler mellom hoteller, pensjonater og liknende overnattingssteder og deres gjester. Loven gjelder heller ikke avtaler om leie av husrom til ferie- og fritidsbruk.

Med bolig menes i denne loven husrom som fullt ut eller for en ikke helt ubetydelig del skal brukes til beboelse. Med lokale menes i denne loven annet husrom enn bolig."


 • StudentTorget.no - 13.11.2007

Juridiske tips til studenter på boligjakt

---------------------------------------------------------------------------------------


Lovdata.no - Burettslagslova

Lov om burettslag (burettslagslova).

"Lova gjeld for burettslag. Med burettslag er meint eit samvirkeføretak som har til føremål å gi andelseigarane bruksrett til eigen bustad i føretakets eigedom (burett). Burettslag kan også drive verksemd som heng saman med buretten.

Samvirkeføretak som har til hovudføremål å gi andelseigarane bruksrett til fritidsbustad, skal berre reknast som burettslag dersom føretaket er stifta som burettslag"


 • 29.10.2015 - Forbrukerrådet:

Misfornøyd med kjøp av nybygd bolig?

"Er ikke alt som det skal på huset du har kjøpt? Fortvil ikke, du kan klage på feil og mangler i inntil fem år."

---------------------------------------------------------------------------------------


Lovdata.no - Markedsføringsloven

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

"Loven gjelder kontroll med markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold og stiller krav til god forretningsskikk mellom næringsdrivende."

---------------------------------------------------------------------------------------


Lovdata.no - Domstolloven

Lov om domstolene (domstolloven)

"Loven regulerer domstolene, dvs. statsorganer med dømmende makt i Norge. Dette gjelder både de alminnelige domstolene, som er Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene og forlikerådene (meklingsinstitusjoner med begrenset domsmyndighet) og særdomstolene (jordskifterettene, skjønnsrettene, kommisjoner og ekstraordinære domstoler og konsulrettene i utlandet). Loven gjelder ikke Riksretten, som er hjemlet i Grunnloven."


"Domstolloven inneholder i 1ste kapittel bestemmelser om domstolenes oppgaver, avgjørelser og organisering. Kapittel 1A omtaler Den sentrale domstolsadministrasjon, 2det kapittel rettens domsmyndighet og rettsanmodninger, 3dje kapittel dommere og rettens øvrige embets- og tjenestemenn og 4de kapittel utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere. 5te kapittel gir regler om uttaking av lagrettemedlemmer, meddommere og rettsvitner, 6te kapittel regler om ugildhet (habilitet). og kapittel 6A om dommeres sidegjøremål. 7de kapittel gir bestemmelser om rettsmøter, rettsspråk, rettsferier og forsikring. 8de kapittel behandler tvister, kapittel 9 forkynnelser, meddelelser og elektronisk kommunikasjon og 10de kapittel rettergangsstraffer og ansvar i anledning av rettssaker. I 11te kapittel gis regler om rettshjelpvirksomhet, advokater og organisering av advokatvirksomhet, forholdet til lov om tjenestevirksomhet og straffebestemmelser. Kapittel 12 tar for seg klage- og disiplinærordning for dommere og kapittel 13 gir slutningsbestemmelser om bl.a. krav til juridisk utdanning ved utnevnelser og tilsettinger."------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------