Eiendomsinformasjon

EeiendomsinformasjonInfoland

Norges fremste kilde til eiendomsinformasjon!

Ambita Infoland er en nasjonal formidlingskanal som gir enkel tilgang til:

 • Eiendomsregisteret EDR
 • Forvaltningsinformasjon fra kommuner, boligbyggelag, m.v.
 • Detaljerte kartdata, eiendomsprofiler m.v.
Se eiendom

Informasjon fra matrikkelen og grunnboken.

"Eiendomsgrenser og areal: Areal som oppgis i SeEiendom beregnes på grunnlag av registrert informasjon om eiendomsgrenser i matrikkelen. Det kan være feil eller mangler i grenseinformasjonen. Mangler grenseinformasjon helt blir areal beregnet ut fra vilkårlige hjelpelinjer eller vannkanter, hvilket også vil fremgå av arealmerknad. Ta kontakt med kommunen eller Kartverket dersom du mener eiendomsgrenser eller areal er feil."


"Grunnboken: Du kan se hva som er tinglyst ved å finne en eiendom i kartet og klikke på "Vis mer informasjon om eiendommen". Når du deretter klikker på "Vis grunnboksinformasjon" blir du koplet opp mot ID-porten. Du kan gjøre 10 søk i grunnboken per innlogging."Digitalarkivet

Skannede tinglysingsdokumenter

Denne nettjenesten tilbyr tre ulike innganger til tinglysingsmaterialet:

 • Eiendom: Brukes dersom du kjenner hele eller deler av gårds-, bruks-, gatenavn, grunn- (Gnr) og/eller bruksnummer (Bnr). Denne inngangen gjelder kun panteregistre yngre enn ca. 1880 og har foreløpig svært begrenset dekning.
 • Panteregister: Brukes dersom du ikke finner det du søker ved bruk av inngangen eiendom. Ved å bla i panteregistrene vil du kunne finne hva du søker som ved normal lesing av papirbøker. Omfanget er foreløpig ikke landsdekkende.
 • Pantebok: Brukes dersom du på forhånd (f.eks. fra Infoland) vet i hvilket embete (sorenskriveri e.a.), i hvilken pantebok og på hvilken side i denne et ønsket dokument befinner seg. Omfanget er foreløpig ikke landsdekkende.


----------------------------------------------------


Kommunekart

"Kommunekart gir deg detaljerte kart og flybilder for hele Norge. Det er ingen begrensninger på hvor mye som kan lastes ned hver gang. Du kan søke opp adresser, steder og eiendommer over hele landet. Du kan enkelt få beregnet en kjørerute med trinn for trinn instrukser for hvordan du kommer deg til målet. Kartet kan brukes i en nettleser på enten PC, nettbrett eller mobiltelefon."


"Kommuner som har valgt å bli med i løsningen, gir i tillegg tilgang til ekstra kartinformasjon i kommunen, som reguleringsplaner, eiendomsinformasjon og godkjente bygg/tiltak.

Du kan slå opp ekstra informasjon på steder du er interessert i og få tilgang til eiendomsregistre, vedtak, reguleringsbestemmelser og annen informasjon fra kommunen."
---------------------------------------------------------------------------------------


Er det registrert noen "miljømessige risikoopplysninger" på din bolig/eiendom eller i ditt område, vil dette kunne ha innvirkning på boligprisen.

 


Miljøstatus.no

"Miljøstatus i Norge er et nettsted med over 1000 artikler om miljø og klima i Norge. Vi setter miljøkunnskap i sammenheng, slik at vi vet hvordan det står til med naturen vår, hva som påvirker den og hvordan vi kan sikre et godt miljø."


"Miljøstatus i Norge har den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Nettsidene blir løpende oppdatert, og all informasjon og alle data kvalitetssikres to ganger i året. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljøvernforvaltningen og Miljødirektoratet er ansvarlig redaktør."


Via kart sidene til Miljøstatus i Norge kan du finne mye informasjon om området rund boligen du evt. skal kjøpe. Du kan blant annet finne om omområdet har flom, skred eller radon risiko. Du kan også sjekke om boligen er SEFRAK registrert eller om det er kulturminne på eiendommen eller i nærheten.

Kulturminnesøk

"Du finner over 150 000 kulturminner i Kulturminnesøk. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Hver dag kommer det nye til, når fylkeskommuner, byantikvarer, Sametinget og Riksantikvaren legger inn nye registreringer."


"Du finner alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Utforsk rundt hjemstedet ditt, eller dra på kulturminnejakt et helt annet sted."


 • Norges Høyesterett - Dom:

HR-2013-00233-A: Skade på fangstgrop • 04.03.2014 - Hegnar.no:

Fredning kan ødelegge eiendomsinvesteringen

"Thommessen-advokat Mads Ole Haugen forteller om kulturminner og sterke inngrep i den private eiendomsretten."


 • 18.12.2013 - Byggmesteren:

Bygger du på et kulturminne?

"Det er registrert fredede kulturminner på mer enn 100.000 norske eiendommer. Heldigvis er det enkelt å sjekke om du har en vernet gravplass på tomta."


 • 06.12.2011 - Hus & Bolig:

Se opp for kulturminner

"Skal du bygge på huset eller sette opp garasje? Se deg nøye omkring. Du kan straffes hvis du bygger for nær kulturminner."


 • 20.10.2011 - Aftenposten:

Raserer usikrede kulturminner

"Hvert år blir flere tusen norske kulturminner borte for all fremtid. Stadig nye utbygginger gjør at antall ødeleggelser øker betydelig."

Radonor (radon.no):

"Årlig får ca. 300 mennesker lungekreft som følge av radon i Norge. Radonkonsentrasjonen angis i Bq/m³, dvs. becquerel radon per kubikkmeter luft. Anbefalt tiltaksnivå er 100 Bq/m³ eller så lavt som mulig (Statens strålevern 2009). Gjennomsnittet i norske boliger er ca. 90 Bq/m³. Det er derfor et stort antall hus som bør utbedres."


NB: Kartet er kun veiledene. Det forekommer høye verdier også utenfor aktsomhetsområdene.

Faresonekart - kommuner

"NVE utarbeider faresonekart for kvikkleire, flaum og skred i bratt terreng. Under din kommune finn du rapportar og kart for dei ulike naturfarene. Om du ikkje finn kart for din kommune er det førebels ikkje utarbeidd kart for dette området i statleg regi."
Arealinformasjon
Norge og Svalbard med havområder

"Kartapplikasjonen Nasjonal arealinformasjon er utviklet av NGU for å vise mangfoldet av den tematiske arealinformasjon tilgjengelig som karttjenester på web."

--------------------------------------


FARE


"Flaumsonekart er faresonekart for flaum. Dei vise kva område som blir fløyme over ved flaum med ulik gjentaksintervall. Oversikt over kartlagde vassdragsstrekningar finn ein i NVE sine karttenester og i faresonekartoversikten for dei enkelte kommunane."


"Skred i kvikkleireområder har fleire gonger teke liv og eigendom og potensielle kvikkleireskred utgjer ein stor skaderisiko i mange områder i Noreg."
--------------------------------------


AKTSOMHETSOMRÅDER


"Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser områder med potensiell fare for jord- og flomskred. Kartet gir kommunene et godt grunnlag for en første vurdering av skredfare."


"Aktsomhetskart for snø- og steinskred fra NGI viser områder som er potensielt utsatt for skredfare. I tillegg til modellering av utløpsområder er det gjort en enkel feltbefaring av bebygde områder i kartleggingen."


"Aktsomhetskartet viser potensielle løsne- og utløpsområder for steinsprang. Kartet er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare."


"Aktsomhetskartet viser potensielle løsne- og utløpsområder for snøskred. Kartet er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare."

---------------------------------------------------------------------------------------


STOPP boligsvindel anbefaler søk i kommunens og fylkeskommunes postjornal. Her kan du blant annet finne vedtak og informasjon som kan ha innvirkning på boligpris.Oversikt over postlisterFinn din kommunes nettside

(har kun lagt ut link til noen få)


Finn din fylkeskommunes nettsideTips til søk: Adresse (gate/vei og hus nr.), Gnr./Bnr., Navn på område hvor boligen ligger, Navn på selger, Navn på foretak, osv.

----------------------------------------------------


eInnsyn – offentlig elektronisk postjournal


"Her kan du søke i offentlige dokumenter og korrespondanse til og fra offentlige etater, også kjent som postjournaler eller postlister. I tillegg kan du søke i politiske møter og saker fra kommunale og fylkeskommunale utvalg."
------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------